การศึกษาความชุกของโรค visceral leishmaniasis ในสุนัข แมว และหนู ในจังหวัดสงขลา และสตูล

Publish Year International Journal 2
2022 exDecha Pangjai, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exWimol Petkanchanapong, exWattanapong Wootta, exMaskiet Boonyareth, exWuttikon Rodkvamtook, exSumalee Boonmar, "First report of three novel Bartonella species isolated in rodents and shrews from nine provinces of Thailand", Veterinary World, ปีที่ 15, ฉบับที่ 7, กรกฎาคม 2022, หน้า 1624-1631
2017 exวิชชุตา จันทร์ศิริ, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exวิทยา ขจีรัมย์, exเดชา แปงใจ, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "Seroprevalence of Leishmania infection in domestic animals in Songkhla and Satun provinces, southern Thailand", Tropical Biomedicine, ปีที่ 34, ฉบับที่ 2, มิถุนายน - กันยายน 2017, หน้า 352-362
Publish Year National Conference 2
2015 inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, exวิชชุตา จันทร์ศิริ, inนางสาวพัชรพร กรมขันธ์, อาจารย์, inดร.อารีย์ ทยานานุภัทร์, รองศาสตราจารย์, "The first report of cutaneous leishmaniasis in a dog imported to Thailand", การประชุมวิชาการบำบัดโรคสัตว์เลี้ยง ครั้งที่ 21 (VPAT Annual Meeting 2015), 27 - 29 กรกฎาคม 2015, ปากเกร็ด นนทบุรี ประเทศไทย
2014 exวิชชุตา จันทร์ศิริ, inนายวิษณุวัฒน์ ฉิมน้อย, inนายสินสมุทร แซ่โง้ว, อาจารย์, inนางสาวชัญญา เก่งระดมกิจ, exวิทยา ขจีรัมย์, exวีรชัย วิโรจน์แสงอรุณ, inดร.สถาพร จิตตปาลพงศ์, ศาสตราจารย์, inดร.ศิริชัย วงษ์นาคเพ็ชร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.บุรินทร์ นิ่มสุพรรณ์, รองศาสตราจารย์, "ความชุกทางวิทยาเซรุ่มของการติดเชื้อ Leishmania donovani complex ในสุนัขและแมวในจังหวัดสงขลาและสตูลของประเทศไทย", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย