การพัฒนาชีวภัณฑ์บีทีเกษตรในรูปแบบผงแห้ง

Publish Year National Conference 2
2017 exรัตนาภรณ์ ช้างอยู่, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "แนวทางการพัฒนา Bacillus thuringiensis JC590 ในรูปแบบผงแห้งและประสิทธิภาพในการควบคุมหนอนกระทู้ผัก, Spodoptera litura (F.)", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 55 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 31 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2017, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2015 exรัตนาภรณ์ ช้างอยู่, inดร.จริยา จันทร์ไพแสง, ศาสตราจารย์, inดร.ประกาย ราชณุวงษ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การศึกษาอุณหภูมิที่และตัวพาที่เหมาะสมในการผลิต Bacillus thuringiensis ในรูปแบบผงแห้ง", การประชุมอารักขาพืชแห่งชาติ ครั้งที่ 12“อารักขาพืชเพื่ออาหารปลอดภัย เสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้ยั่งยืน”, 20 - 23 ตุลาคม 2015, เชียงราย ประเทศไทย