การศึกษาเอนไซม์ cholesterol 7 alpha-hydroxylase ของปลาบึกในแต่ละช่วงอายุโดยวิธี immunoblot และ immunohistochemistry