การพัฒนาเครื่องหมายดีเอ็นเอเพื่อจำแนกชนิดยุงก้นปล่องพาหะนำโรคมาลาเรียกลุ่มซับซ้อน (Anopheles dirus complex)

Publish Year International Journal 1
2017 exปริญญ์ พันธ์งาม, exอุมารินทร์ บุญเกื้อ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, exMichael J. Bangs, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Molecular Identification of Four Members of the Anopheles dirus Complex Using the Mitochondrial Cytochrome C Oxidase Subunit I Gene", Journal of the American Mosquito Control Association, ปีที่ 33, ฉบับที่ 4, ธันวาคม 2017, หน้า 263-269
Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exอุมารินทร์ บุญเกื้อ, inดร.ธีรภาพ เจริญวิริยะภาพ, ศาสตราจารย์, "DNA barcodes for species identification of the malaria mosquitoes (Anopheles dirus complex)", The 5th International Barcode of Life Conference , 27 - 31 ตุลาคม 2013, คุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน
Publish Year National Conference 1
2013 exอุมารินทร์ บุญเกื้อ, inดร.อุไรวรรณ อรัญวาสน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การพัฒนาเครื่องหมาย allele-specific PCR เพื่อจำแนกชนิดยุงก้นปล่องกลุ่มซับซ้อน Anopheles dirus", การประชุมวิชาการพันธุศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 18, 17 - 19 กรกฎาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย