การค้นหาและศึกษาโปรตีน receptors ของโปรตีนสารพิษ Cry4Ba จากเชื้อ Bacillus thuringiensis