การผลิตน้ำตาลรีดิวซ์จากกาบมะพร้าวด้วยกระบวนการทางชีวภาพ เพื่อใช้ในการผลิตเอทานอลโดยอาศัยการออกแบบทางคณิตศาสตร์

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, exผศ.ดร.สินศุภา จุ้ยจุลเจิม, exนางสาว สมปราถนา พรมโครต, "Optimization of capsaicin purification from Capsicum frutescens Linn. with column chromatography using Taguchi design", Industrial Crops and Products, ปีที่ 44, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 473-479
Publish Year International Conference 2
2014 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, exMaliwan Nolwachai, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Ethanol Production from Pretreated Coconut Husk by Enzyme Cellulase (Accellerase 1500)", AFOB International Symposium 2014 “Biorefinery Advances in Asia" Changwon Convention Center, Changwon, Korea, October 6-8, 2014, 7 ตุลาคม 2014, Changwon Convention Center, Changwon, Korea สาธารณรัฐเกาหลี
2013 exMaliwan Nolwachai, exkittiwit keawdang, expiyachat suwanwaipattana, inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary Study of Reducing Sugar Production from Coconut Husk", The 1st international Symposium on Microbial Technology for Food and Energy Security, 25 - 27 พฤศจิกายน 2013, กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2014 inดร.อนุสิษฐ์ ธนะพิมพ์เมธา, รองศาสตราจารย์, inดร.เพ็ญจิตร ศรีนพคุณ, รองศาสตราจารย์, inดร.เมธี สายศรีหยุด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมะลิวรรณ์ นวลชัย, "การปรับสภาพด้วยด่างและการไฮโดรไลซิสใยมะพร้าวด้วยเอนไซม์เพื่อการผลิตน้ำตาลรีดิวซ์", การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์วิจัย ครั้งที่ 6 (The 6 th National Science Research Conference), 20 - 21 มีนาคม 2014, ชลบุรี ประเทศไทย