การประเมินการได้รับปริมาณรังสีสูงจากชุดป้องกันการเปรอะเปื้อนแบบ Tyvek ที่ผู้ระงับเหตุฉุกเฉินทางรังสีเบื้องต้นสวมใส่ กรณีเหตุฉุกเฉินทางรังสี โดยใช้เทคนิค Electron Paramagnetic Resonance (EPR)

Publish Year International Journal 1
2015 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exP Insuan, exS Khamkhrongmee, "EPR study of free radicals in cotton fiber for its potential use as a fortuitous dosimeter in radiological accidents", Journal of Physics: Conference Series , ปีที่ 611, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 012012
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.วันวิสา สุดประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, exประภัสสร อินทร์สรวล, exสุพัตรา คำครองมี, "EPR study of free radicals in cotton fiber for its potential use as a fortuitous dosimeter in radiological accidents", International Nuclear Science and Technology Conference 2014, 28 - 30 สิงหาคม 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย