การพัฒนาจีโอโพลีเมอร์ด้วยวัสดุปอซโซลานต้นทุนต่ำในประเทศเป็นวัสดุก่อสร้างสีเขียวเพื่อลดภาวะเรือนกระจก

Publish Year International Journal 7
2017 exประภัสสร แก้ววิจิตร, exจรูญ จันทร์สมบูรณ์, exปริญญา ฉกาจนโรดม , exชาญานี ทิพยเสม, exฐาปนี ศรีชุมพวง, exดร.ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exCristina Leonelli, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Development of microwave-assisted sintering of Portland cement raw meal", Journal of Cleaner Production 142, 3, 1252-1258. , ปีที่ 142, ฉบับที่ 3, มกราคม 2017, หน้า 1252-1258
2017 exE. Kamseu, ex L.M. Beleuk ? Moungam, exM. Cannio, exNdigui Billong, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exU. Chinje Melo, exC. Leonelli, "Substitution of sodium silicate with rice husk ash-NaOH solution in metakaolin based geopolymer cement concerning reduction in global warming", Journal of Cleaner Production, ปีที่ 142, ฉบับที่ 3, มกราคม 2017, หน้า 3050-3062
2016 exKamseu, E., exPonzoni, C., exTippayasam, C., exTaurino, R., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exSglavo, V.M., exThavorniti, P., exLeonelli, C., "Self-compacting geopolymer concretes: Effects of addition of aluminosilicate-rich fines", Journal of Building Engineering, ปีที่ 5, ฉบับที่ -, มีนาคม 2016, หน้า 211-221
2016 exBoonanunwong, P., exKeawpapasson, P., exTippayasam, C., exThavorniti, P., exChindaprasirt, P., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Properties of geopolymer paste from fly ash blended with metakaolin as pervious concrete", Key Engineering Materials , ปีที่ 690, ฉบับที่ -, มกราคม 2016, หน้า 179-186
2014 exTippayasam, C., exKeawpapasson, P., exThavorniti, P., exPanyathanmaporn, T., exLeonelli, C., inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Effect of Thai Kaolin on properties of agricultural ash blended geopolymers", Construction and Building Materials, ปีที่ 53, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 455-459
2014 exพิมปวีณ์ เขียวประภัสสร, exชญานี ทิพยเสม, exศิลาวัฒน์ เรืองจันทร์, exดร. ปาจรีย์ ถาวรนิติ, exดร. ธรรมรัตน์ ปัญญธรรมาภรณ์, exAlexandre Fontaine, exCristina Leonelli, inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, "Metakaolin-based porous geopolymer with aluminium powder", Key Engineering Materials, ปีที่ 608, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 132-138
2014 inนางดวงฤดี ฉายสุวรรณ, รองศาสตราจารย์, exChayanee Tippayasam, exPimpawee Keawpapasson, exPajaree Thavorniti, exThammarat Panyathanmaporn, exSirithan Jiemsirilers, exCristina Leonelli, "Development of Thai fly ash blended with rice husk ash geopolymers", Ceramic Transactions, ปีที่ 244, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 145-153