การจัดการและการให้น้ำกับมันสำปะหลังเพื่อเพิ่มผลผลิตกรณีมีปริมาณน้ำอย่างจำกัดด้วยน้ำหยด