คุณลักษณะทางชีวกิจกรรมของเซลล์พี่เลี้ยงที่ส่งเสริมการเพิ่มจำนวนและคงคุณสมบัติของเซลล์สืบพันธุ์ต้นกำเนิดสัตว์ปีก