การใช้ประโยชน์จากไหมข้าวโพดและฤทธิ์ทางชีวภาพของสารสกัด