ความหลากหลายของสาหร่ายดูนาลิเอลล่าจากแหล่งดินเกลือสินเธาว์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและการปรับสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเพื่อผลิตไบโอดีเซล

Publish Year International Journal 1
2013 inดร.นิรันดร์ จันทวงศ์, รองศาสตราจารย์, "Modified medium for enhanced growth of Dunaliella strains", International Journal of Current Science, ปีที่ 5, ฉบับที่ 1, มกราคม 2013, หน้า 67-73