ผลของสภาพแวดล้อมและพื้นที่ต่อความหลากชนิดและการแพร่ กระจายของหอยทะเลเศรษฐกิจในอ่าวศรีราชา