การศึกษาการนำสารสกัดจากขมิ้นและไคโซตานมาใช้เป็นสารตกแต่งสำเร็จสำหรับสิ่งทอ

Publish Year International Journal 1
2014 exวรบดี ศรีอ่ำอ่วม, exโชติมา สดแสงจันทร์, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Effect of Chitosan and Turmeric Dye on Ultraviolet Protection Properties of Polyester Fabric", Applied Mechanics and Materials, ปีที่ 535, ฉบับที่ "-", มกราคม 2014
Publish Year International Conference 3
2013 exVorabodee Sriumaoum, exAlisa Intaraosoth, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พจนารถ สุวรรณรุจิ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Dyeing and Color Fastness Enhancement of Natural-dyed Poly(lactic acid) Fabric by Chitosan", International Conference on Engineering and Applied Science, 15 - 17 มีนาคม 2013, โตเกียว ญี่ปุ่น
2013 exJatuporn Tawatsupa, inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, "Development of Eco-friendly Nonwoven from Silk Yarn Residues using Chitosan as a Binding Agent", International Conference on Engineering and Applied Science, 15 - 17 มีนาคม 2013, โตเกียว ญี่ปุ่น
2012 exChoomchit, J., inดร.จันทร์ทิพย์ เศรษฐยานนท์, รองศาสตราจารย์, inดร.พรทิพย์ ธูปถมพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Chitosan as a thickener for direct printing of natural dye on cotton fabric", 2nd International Conference on Energy, Environment and Sustainable Development, EESD 2012, 12 ตุลาคม 2012