การศึกษาความคงตัวของโคเอนไซม์คิวเทน ลิโพโซม โดยใช้แอลจิเนต