การศึกษาความหลากชนิดและชีวประวัติของปูที่เหลือทิ้งจากอวนจมปูและการประยุกต์ไปใช้ประโยชน์