โครงการเดี่ยว

  • 2556

  • inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน(สำหรับศูนย์วิจัย/สถานีวิจัยในสังกัดของ มก.)

  • 1. สังเคราะห์ซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาด โดยปรับรูพรุนขนาดเล็ก (mesopore) ให้มีขนาดอยู่ในช่วง 2–10 นาโนเมตร เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะโครงสร้างรูพรุน ทั้งขนาดรูพรุน พื้นที่ผิวของรูพรุน และปริมาตรรูพรุน ระหว่างซิลิกาที่มีรูพรุน 1 ขนาดกับซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาดที่สังเคราะห์ได้ 2. ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อปริมาณตัวยาที่สามารถโหลดเข้าไปในโครงสร้างและพฤติกรรมการปล่อยยาของซิลิกาที่มีรูพรุน 1 ขนาดกับซิลิกาที่มีรูพรุน 2 ขนาด

  • งานวิจัยนี้ศึกษาการปรับปรุงพื้นผิวของซิลิกาเพื่อควบคุมการปล่อยยาเดกซาเมทาโซนและด็อกโซรูบิซินที่ค่าความเป็นกรด-เบสต่างๆ ผลของโครงสร้างรูพรุนของซิลิกาต่อปริมาณการโหลดตัวยาและการปล่อยยาถูกตรวจสอบ ซึ่งซิลิกาที่ใช้มีโครงสร้างรูพรุนแตกต่างกันสี่ชนิดได้แก่ ตัวรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดเดียว โดยมีรูพรุนขนาดเมโซพอร์เท่ากับ 5 นาโนเมตร (U-5) และ 10 นาโนเมตร (U-10) และตัวรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนขนาดเมโซพอร์ และขนาดมาโครพอร์เท่ากับ 5 และ 90 นาโนเมตร (B-5) และ 10 และ 140 นาโนเมตร (B-10) โดยพื้นผิวของซิลิกาจะถูกปรับปรุงพื้นผิวด้วยไตรเอทอกซีซิลิวบิวทิลแอลดีไฮด์ และกรดอะดิปิก ไดไฮดราไซด์ เพื่อทำให้พื้นผิวของซิลิกามีหมู่ไฮดราไซด์ หลังจากนั้นทำการกราฟตัวยาเดกซาเมทาโซนหรือด็อกโซรูบิซินบนตัวรองรับซิลิกาที่มีหมู่ไฮดราไซด์ผ่านพันธะไฮดราโซน นำตัวรองรับและตัวยาไปวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการดูดกลืนรังสีอินฟราเรด การดูดซับด้วยก๊าซไนโตรเจน และการสลายตัวทางความร้อน ศึกษาพฤติกรรมการปล่อยตัวยาที่ค่าความเป็นกรด-เบส เท่ากับ 4.5 และ 7.4 ผลการทดลองพบว่าซิลิกาที่ปรับปรุงพื้นผิวด้วยหมู่ไฮดราไซด์สามารถควบคุมปริมาณยาที่ปลดปล่อยด้วยค่าความเป็นกรด-เบสที่ต่างกัน โดยพบว่าที่ค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 4.5 สามารถปล่อยยาได้มากกว่าค่าความเป็นกรด-เบสเท่ากับ 7.4 พบว่าตัวรองรับที่มีรูพรุนระดับมาโครพอร์ร่วมอยู่ด้วยสามารถเพิ่มอัตราการปลดปล่อยยาเนื่องจากสามารถลดระยะทางการแพร่จากรูพรุนเมโซพอร์ไปยังสารละลาย นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราการปลดปล่อยยาของเดกซาเมทาโซนช้ากว่าของด๊อกโซรูบิซิน

  • ภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ บางเขน

Publish Year International Journal 2
2017 exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, inดร.เมตตา เจริญพานิช, ศาสตราจารย์, exศ.ดร.จำรัส ลิ้มตระกูล, "Impact of physicochemical properties of porous silica materials conjugated with dexamethasone via pH-responsive hydrazone bond on drug loading and release behavior", Applied Surface Science, ปีที่ 396, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2017, หน้า 504-514
2016 exนางสาวธนาภา นุ่มพิไล, exสุธาภรณ์ หมื่นมี, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "Impact of pore characteristics of silica materials on loading capacity and release behavior of ibuprofen", Materials Science and Engineering: C, ปีที่ 59, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2016, หน้า 43-52
Publish Year National Conference 1
2014 exนางสาวสุธาภรณ์ หมื่นมี, inดร.ธงไทย วิฑูรย์, รองศาสตราจารย์, "อิทธิพลของตัวรองรับซิลิกาที่มีรูพรุนสองขนาดต่อการกระจายตัวของอนุภาคยาและพฤติกรรมการปลดปล่อยของตัวยาไอบูโพรเฟน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทยครั้งที่ 24, 18 - 19 ธันวาคม 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย