การพัฒนาวิธีการหาคลอแรมฟินิคัลในน้ำผึ้งโดยใช้พอลิเมอร์ลอกแบบโมเลกุลชนิดใหม่