การประดิษฐ์แอมโมเนียก๊าซเซนเซอร์แบบสวมใส่ได้ โดยวิธีพิมพ์แบบระบบอิงค์เจ็ท

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exY. Wang, exT. Kerdcharoen, exS. Irle, "Nonequilibrium quantum chemical molecular dynamics simulations of C60 to SiC heterofullerene conversion", Carbon, ปีที่ 68, ฉบับที่ -, มีนาคม 2014, หน้า 285-295
2014 exYotsarayuth Seekaew, exShongpun Lokavee, exDitsayut Phokharatkul, exAnurat Wisitsoraat, exTeerakiat Kerdcharoen, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Low-cost and flexible printed graphene–PEDOT:PSS gas sensor for ammonia detection", Organic Electronics, ปีที่ 15, ฉบับที่ 11, พฤศจิกายน 2014, หน้า 2971-2981
Publish Year International Conference 1
2013 exKriengkri Timsorn, inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, "Chicken Freshness Prediciton by an Electronic Nose", Asian Conference on Chemical Sensors (ACCS 2013), 11 - 14 พฤศจิกายน 2013, เชียงใหม่ เชียงใหม่ ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.ชัชวาล วงศ์ชูสุข, รองศาสตราจารย์, exYotsarayuth Seekaew, exShongpun Lokavee, exTeerakiat Kerdcharoen, exDitsayut Phokharatkul, exAnuratWisitsoraat, "Invention of Wearable Gas Sensor by Inkjet Printing Technique", การนำเสนอผลงานวิจัย โครงการวิจัยทุนอุดหนุนวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557, 14 - 15 กรกฎาคม 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย