การแสดงออก และการศึกษาสมบัติของรีคอมบิแนนท์อัลคาไลด์โปรติเอสจากลำใส้ส่วนกลางของหนอนไหม

Publish Year International Conference 1
2015 inดร.ราตรี วงศ์ปัญญา, รองศาสตราจารย์, exAlongkorn Pugasub, inดร.อมรรัตน์ พรหมบุญ, รองศาสตราจารย์, "เอนไซม์อัลคาไลน์โปรติเอสของหนอนไหม", The 4th Asia-Pacific Congress of Sericulture and Insect Biotechnology, 22 - 25 เมษายน 2015, Busan สาธารณรัฐเกาหลี