ศักยภาพการใช้เป็นพืชบำบัดซีเซียมกัมมันตรังสีของพืชพันธุ์ไทยบางชนิด