การวิเคราะห์ค่าสี ปริมาณไขมัน และปริมาณความชื้น ในทุเรียนทอดกรอบแบบรวดเร็วโดยใช้สเปกโตรสโคปีย่านใกล้อินฟราเรด