การวิเคราะห์ความแปรผันทางพันธุกรรมของ solute carrier family 11 member 1 (SLC11A1) ในเป็ด