การศึกษาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรา Talaromyces spp. เพื่อการพัฒนานำไปใช้ในการควบคุมโรคพืช

  • ทุนอุดหนุนวิจัยมก.

  • ภาควิชาโรคพืช คณะเกษตร

  • โครงการเดี่ยว

  • 2556 (2556-2557)

  • inดร.ธิดา เดชฮวบ, รองศาสตราจารย์

  • โครงการวิจัยและถ่ายทอดงานวิจัยสู่ประชาชน(สำหรับศูนย์วิจัย/สถานีวิจัยในสังกัดของ มก.)