ระบาดวิทยาระดับโมเลกุลของวัณโรคโคในโคนม

Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ธีระ รักความสุข, รองศาสตราจารย์, "ระบาดวิทยาการติดเชื้อ Burkholderia pseudomallei ในสวนสัตว์สงขลา", วารสารสัตวแพทย์, ปีที่ 23, ฉบับที่ 2, พฤษภาคม - สิงหาคม 2013, หน้า 85-92