การออกแบบตัวควบคุมแบบเวลาจริงสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แตกตัวของพอลิโพรพิลีน

Publish Year International Journal 2
2016 exAtthasit Tawai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Input–Output Linearizing Control Strategy for an Ethylene Dichloride Cracking Furnace Using a Coupled PDE-ODE Model", Industrial & Engineering Chemistry Research, ปีที่ 55, ฉบับที่ 3, มกราคม 2016, หน้า 683-691
2015 exKochnapoom Rungrueng , inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Observer-based Input/output (I/O) Linearizing Control for an EDC Vaporizer System", Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers, ปีที่ 50, ฉบับที่ -, พฤษภาคม 2015, หน้า 69-75
Publish Year International Conference 4
2014 inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exPisit Sukkarnkha, "Control of Uncertain Input-delay Systems by using Input/output Linearization with A Two-degree-of-freedom Scheme", The 11th IEEE International Conference on Control & Automation (IEEE ICCA 2014), 18 - 20 มิถุนายน 2014, Taichung ไต้หวัน
2014 exChawin Taweerojkulsri, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Temperature Control of EDC Thermal Cracking Furnace with a Coupled ODE and 2D-PDEs Model", The 5th International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes (ADCONIP 2014), 28 - 30 พฤษภาคม 2014, Hiroshima ญี่ปุ่น
2014 exKochnapoom Rungrueng , inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "An Observer-based Input/output (I/O) Linearizing Control: Application to a EDC Vaporizer Unit", The 5th International Symposium on Advanced Control of Industrial Processes (ADCONIP 2014), 28 - 30 พฤษภาคม 2014, Hiroshima ญี่ปุ่น
2013 exAtthasit Tawai, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, "Input-output linearizing control of a thermal cracking furnace described by a coupled PDE-ODE system", 10th International Symposium on Dynamics and Control of Process Systems, 18 - 20 ธันวาคม 2013, Mumbai สาธารณรัฐอินเดีย
Publish Year National Conference 1
2012 exสถาพร วรรณทวี, inดร.ชนินทร์ ปัญจพรผล, รองศาสตราจารย์, exธนา ศรีหะวรรณ์, exวราภรณ์ แซ่อ๋อง, "การออกแบบระบบควบคุมสำหรับเครื่องปฏิกรณ์แตกตัวพอลิโพรพิลีน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 25 - 26 ตุลาคม 2012, นครราชสีมา ประเทศไทย