ความคงตัวและการประเมินอายุการเก็บของน้ำหมากเม่าพร้อมดื่มและน้ำหมากเม่าเข้มข้น ภายใต้สภาวะเร่ง