ความหลากหลายและการอนุรักษ์ทรัพยากรพืชกลุ่มสแฟกนั่มมอสส์ (Sphagnum) ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย

Publish Year National Journal 1
2012 exนางสาวจุฬาลักษณ์ สิทธิชอบธรรม, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มอสส์สกุลข้าวตอกฤๅษี (Sphagnum L.) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวงจังหวัดเลย", วารสารพฤกษศาสตร์ไทย, ปีที่ 4, ฉบับที่ พิเศษ, กันยายน 2012, หน้า 1-9
Publish Year International Conference 1
2012 exนางสาวจุฬาลักษณ์ สิทธิชอบธรรม, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity and Distribution of the genus Sphagnum L. in Phuluang Wildlife Sanctuary, Loei Province, Thailand", 5th International Meeting on The Biology of Sphagnum, 10 - 19 สิงหาคม 2012, Tartu สาธารณรัฐเอสโตเนีย
Publish Year National Conference 3
2014 exนางสาวจุฬาลักษณ์ สิทธิชอบธรรม, inดร.ณรงค์ วงศ์กันทรากร, อาจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การฟอกฆ่าเชื้อ Sphagnum cuspidatulum M?ll. Hal.", การประชุมวิชาการพฤกษศาสตร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8, 2 - 4 เมษายน 2014, เชียงใหม่ ประเทศไทย
2012 exนายสันติ สาระพล, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "คุณสมบัติของน้ำและความหลากหลายของสาหร่ายในบ็อกของข้าวตอกฤาษีในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 50 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ , 31 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาวจุฬาลักษณ์ สิทธิชอบธรรม, inดร.ประศาสตร์ เกื้อมณี, รองศาสตราจารย์, inนางสาวสุมน มาสุธน, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฎฐา เสนีวาส, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "มอสส์สกุลข้าวตอกฤาษี (Sphagnum) ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าภูหลวง จังหวัดเลย", 6th Botanical Conference of Thailand, 28 มีนาคม - 30 เมษายน 2012, สงขลา ประเทศไทย