การย่อยสลายทางชีวภาพของสารประกอบโพลีไซคลิก อะโรมาติก ไฮโดรคาร์บอน (พีเอเอช) ด้วยจุลินทรีย์เขตร้อน

Publish Year International Journal 2
2016 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เลอลักษณ์ จิตรดอน, รองศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Biodegradation of polycyclic aromatic hydrocarbons by a thermotolerant white rot fungus Trametes polyzona RYNF13", Journal of General and Applied Microbiology, ปีที่ 62, ฉบับที่ 6, ธันวาคม 2016, หน้า 303-312
2015 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, ex Thanabhorn Jitthanasuwan, exJirayut Ratchawong, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Phenanthrene Biodegradation by Pseudomonas sp. CH3 Isolated from Oil-contaminated Soil", Chiang Mai Journal of Science, ปีที่ 42, ฉบับที่ 4, ตุลาคม - ธันวาคม 2015, หน้า 850-856
Publish Year International Conference 1
2014 inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Ligninolytic Enzymes of Lentinus polychrous and Its Application in Xenobiotic Biodegradation", MIE Bioforum 2014, 18 - 21 พฤศจิกายน 2014, นาโกยา ญี่ปุ่น
Publish Year National Conference 1
2019 inดร.เจษฎา โพธิรัตน์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.ชุรภา ธีรภัทรสกุล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.สุรชัย ธชีพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exจิรายุฒ ราชวงศ์, "การศึกษาแบคทีเรียที่สามารถย่อยสลายสารฟีแนนทรีนที่แยกจากดินที่มีและไม่มีการปนเปื่อนนำ้มัน", การประชุมวิชาการระดับชาติ IAMBEST ครั้ง-ที่4, 30 - 31 พฤษภาคม 2019, อำเภอเมือง ระนอง ประเทศไทย