การเก็บกักสารอินโดโลคาร์บาโซลในตัวนำส่งนาโนที่ทำจากไลโปโซมเพื่อการนำส่งสารออกฤทธิ์ไปยังเซลล์มะเร็ง