การเพิ่มปริมาณสาร Monacolin K และ Gramma-aminobutyric acid (GABA) ในการหมักข้าวแดงด้วยเชื้อรา Monascus spp. จากข้าวกล้อง

Publish Year International Journal 1
2019 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, exนายศุภชัย นิติพันธ์, "Comparative study of red yeast rice with high monacolin K, low citrinin concentration and pigments in white rice and brown rice", Czech Journal of Food Sciences, ปีที่ 37, ฉบับที่ 1, มกราคม - กุมภาพันธ์ 2019, หน้า 75-80
Publish Year International Conference 1
2018 inดร.ประมวล ทรายทอง, inนางวนิดา เทวารุทธิ์ ชิติสรรค์กุล, "Addition of Monacolin K and Gamma-Aminobutyric acid (GABA) in Red Yeast Rice by Monascus purpureus IFRPD 4046", 4th AFSA International Conference on Food Safety and Food Security , 10 - 12 สิงหาคม 2018, เสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา