การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวภายใต้การปลูกแบบอนุรักษ์ทรัพยากรดินและลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก