การศึกษาฟอสฟอโปรตีนที่มีการแสดงออกอย่างจำเพาะภายใต้สภาวะเครียดจากความเค็มในจุลสาหร่ายโดยเทคนิคโปรตีโอมิกส์

Publish Year International Conference 1
2012 exSayamon Sithisan, exAchara Paemanee , exSithiruk Roytrakul, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, "การศึกษาฟอสฟอโปรตีโอมส์ของสาหร่ายเซลล์เดียวภายใต้สภาวะเครียดเกลือ", 13th FAOBMB International Congress of Biochemistry and Molecular Biology “Discovery of Life Processes: From Biomolecules to Systems Biology”, 25 - 29 พฤศจิกายน 2012, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย