ผลของอะเดลโฟพาราไซด์ต่อประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ปริมาณและคุณสมบัติวุ้นของสาหร่ายข้อ Gracilaria salicornia (C. Agardh) Dawson