การแทรกตัวยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลในไคโตซานที่มีรูพรุนโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต

Publish Year National Conference 3
2014 exรวินท์ อิ่มชาลี, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การผลิตอนุภาคโคคริสตอลระหว่างยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลกับกรดมาลิกด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent (GAS)", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2014 exศศิวิมล โพธิปัญญากุล, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การตกตะกอนร่วมเพื่อผลิตอนุภาคคอมพอสิตระหว่างยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลและ Polyvinylpyrrolidone K30 ด้วยกระบวนการ Gas Anti-Solvent", การประชุมทางวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 52, 5 กุมภาพันธ์ 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2012 exนางสาว มัญชุตา เปาะทองคำ, inดร.มานพ เจริญไชยตระกูล, รองศาสตราจารย์, "การแทรกตัวยาซัลฟาเม็ทท็อกซาโซลในไคโตซานที่มีรูพรุนโดยใช้คาร์บอนไดออกไซด์ ที่สภาวะใกล้จุดวิกฤต", การประชุมวิชาการวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 22, 25 - 26 ตุลาคม 2012, นครราชสีมา ประเทศไทย