การสำรวจความจำเพาะของสับสเตรทและบริเวณจับกับสับสเตรทของรีคอมบิแนนท์เอนไชม์ Plasmepsin V จาก Plasmodium falciparum