การใช้สารประกอบอินเทอร์คาเลชันในเบนทอไนต์เป็นเซ็นเซอร์แบบโพเทนชิโอเมทรี

Publish Year International Journal 1
2014 exดวงสมร โมราวงษ์, exอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "A Sulfide ion Sensor from commercial Bentonite", Advanced Materials Research, ปีที่ 894, ฉบับที่ 1, กุมภาพันธ์ 2014, หน้า 412-415
Publish Year International Conference 2
2013 exน.ส.เขมาวดี อุดมพันธ์, exนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, "Intercalation Compounds in Ca- Montmorillonite : An Application as Ion Sulfide Sensor", 17th International Symposium on Intercalation Compounds (ISIC17) , 12 - 16 พฤษภาคม 2013, Sendai ญี่ปุ่น
2013 inดร.ลัดดา มีศุข, รองศาสตราจารย์, exนางอัจจนา วงศ์ชัยสุวัฒน์, "Capabilities of Thai Bentonite", 44th World Chemistry Congress, 12 - 16 สิงหาคม 2013, อิสตันบูล สาธารณรัฐตุรกี