การศึกษาโครงสร้างและสมบัติของโปรตีนขนส่งแบบบีต้าแบเรล OprP และ OmpF ที่พบในผนังห้มเซลล์ชั้นนอกของแบคทีเรียก่อโรค P. aeruginosa และ E.coli ด้วยระเบียบวิธีทางคอมพิวเตอร์