การพัฒนาเครื่องคัดแยกมังคุดเนื้อแก้วขนาดเล็กด้วยการวัดการดูดกลืนแสงอินฟราเรดย่านใกล้