สมบัติทางเคมีและชีวภาพของสารพฤกษเคมีที่ละลายในน้ำมันจากรำข้าวพันธุ์สี