โครงการวิเคราะห์สมรรถนะของชุมชนและองค์กรด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟู ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมทางน้ำในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน

Publish Year International Conference 1
2013 inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวจิราภัษ อัจจิมางกูร, รองศาสตราจารย์, inนางสาวศันสนีย์ หวังวรลักษณ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inนางสาวมณช์นิศาษ์ ศรีสมวงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, inดร.จารุมาศ เมฆสัมพันธ์, รองศาสตราจารย์, inดร.เชษฐพงษ์ เมฆสัมพันธ์, ศาสตราจารย์, "ANALYSIS OF LOCAL COMMUNITY AND RELATED STAKEHOLDERS COMPETENCY ON CONSERVATION AND REMEDIATION OF AQUATIC RESOURCES AND ENVIRONMENT OF THE THA CHIN ESTUARY", The 3rd International Fisheries Symposium (IFS), 28 - 30 พฤศจิกายน 2013, ชลบุรี ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2015 inดร.อุไรรัฒท์ เนตรหาญ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความคิดเห็นของชุมชนประมงต่อการอภิบาลการประมงในพื้นที่ปากแม่น้ำท่าจีน", การประชุมวิชาการครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (กลุ่มที่ 1 สาขาประมง) (The 53rd Kasetsart University Annual Conference), 4 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย