คุณสมบัติของเมล็ดและการขยายพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการผลิตกล้าไม้เชิงเศรษฐกิจฐานชุมชน