ลักษณะทางกายภาพและเคมีไม้ของพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการใช้ประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ