ลักษณะชีพลักษณ์และการจำแนกของพันธุ์ไม้ในป่าทดแทนเพื่อการขยายและปรับปรุงพันธุ์เชิงเศรษฐกิจ

Publish Year National Conference 1
2013 exWichai Aiyakool, inดร.สรัญญา วัชโรทัย, รองศาสตราจารย์, "พฤกษเคมีเปรียบเทียบของต้นเขยตาย Glycosmis pentaphylla (Retz.) DC. วงศ์ส้ม (Rutaceae) ในภาคกลางและภาคตะวันออกของประเทศไทย", การประชุมครั้งที่ 3 อนุกรมวิธานและซิสเทมาติคส์ในประเทศไทย, 11 พฤษภาคม 2013, อื่นๆ ประเทศไทย