การวิเคราะห์กลไกสำคัญต่อการรักษาความหลากหลายชีวภาพของป่าดิบเขา อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย

Sub Project

Publish Year International Journal 2
2014 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "DASIA OLIVACEA (Olive Tree Skink). THAILAND: SONGKHLA PROVINCE: HAT YAI DISTRICT", Herpetological Review , ปีที่ 45, ฉบับที่ 3, กันยายน 2014, หน้า 462-462
2012 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "Geogra phic Distribution of INGERANA TENASSERIMENSIS (Tenasserim Eastern Frog)inTHAILAND", Herpetological Review, ปีที่ 43, ฉบับที่ 3, ตุลาคม 2012, หน้า 440-440
Publish Year National Journal 1
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "SPECIES DIVERSITY AND ABUNDANCE OF BIRDS IN HILL EVERGREEN FOREST PERMANENT PLOT AT HUAI KOK MA, CHIANG MAI PROVINCE", Journal of Wildlife in Thailand , ปีที่ 20, ฉบับที่ 1, ธันวาคม 2013, หน้า 97-112
Publish Year National Conference 1
2013 inดร.ประทีป ด้วงแค, รองศาสตราจารย์, "ชีววิทยาการสืบพันธุ์บางประการของนกตีนเทียน (Himantopus himantopus (Linnaeus) 1758.) บริเวณเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์", การสัมมนาวิชาการเรื่อง สัตว์ป่าเมืองไทย ครั้งที่ 34 ภายใต้หัวข้อ "การอนุรักษ์สัตว์ป่า ยุคพัฒนาเข้าสู่ประชาคมอาเซียน" Wildlife Conservation with ASEAN Conservation Community (ACC) , 19 - 20 ธันวาคม 2013, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย