การปรับปรุงพันธุ์ดาวเรืองเพื่อประดับและเพิ่มปริมาณสารแซนโทฟิลในดอก

Publish Year National Journal 1
2015 inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exมรกต บูรณสุบรรณ , exรสมนต์ จีนแส, exรุ่งฟ้า จีนแส, exนงลักษณ์ คงศิริ, "การเพิ่มชุดโครโมโซมของดาวเรืองอเมริกันและดาวเรืองฝรั่งเศสโดยใช้สารละลายโคลชิซิน", วารสารเกษตรพระจอมเกล้า พฤศจิกายน 2558 ปี ที่ 33 ฉบับพิเศษ 1, ปีที่ 33, ฉบับที่ 1, พฤศจิกายน 2015, หน้า 54-61
Publish Year National Conference 3
2016 exพิมพ์ชนก จันทร์น้อย, exยุภาพร สุดภูธร, exนพวัชร วะสิโน, exนงลักษณ์ คงศิริ, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมของสีกลีบดอกและลักษณะดอกในดาวเรืองฝรั่งเศส", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exนงลักษณ์ คงศิริ, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ความผันแปรทางพันธุกรรมและลายพิมพ์ดีเอ็นเอของดาวเรืองฝรั่งเศสโดยโมเลกุลเครื่องหมายเอสเอสอาร์", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย
2016 exรุ่งฟ้า จีนแส, exมณฑิตา หวังสู้ศึก, inดร.ราตรี บุญเรืองรอด, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ผลของกระบวนการอบแห้งและระยะเวลาในการเก็บรักษากลีบดอกดาวเรืองต่อปริมาณสารแซนโทฟิลล์", งานประชุมวิชาการพืชสวนแห่งชาติ ครั้งที่ 15 "พืชสวนไทย ปลอดภัย มั่งคั่ง และยั่งยืน" 9-12 พฤศจิกายน 2559, 9 - 12 พฤศจิกายน 2016, สงขลา ประเทศไทย