การปรับปรุงพันธุ์พืชสวน (ฟักทอง ฝรั่ง และดาวเรือง) เพื่อสุขภาพ

Sub Project

Publish Year National Conference 1
2015 exธวัช กิตติบัญชากุล, inดร.ชัยภูมิ บัญชาศักดิ์, ศาสตราจารย์, inดร.จำเริญ เที่ยงธรรม, รองศาสตราจารย์, inนายสุพัตร์ ฟ้ารุ่งสาง, รองศาสตราจารย์, inดร.ปราโมทย์ สฤษดิ์นิรันดร์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "ประสิทธิภาพน้ามันหอมระเหยต่อการยับยั้งเชื้อแบคทีเรียก่อโรคในสัตว์ปีก", การประชุมทางวิชาการ ครั้งที่ 53 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 3 - 6 กุมภาพันธ์ 2015, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย