ผลกระทบของความถี่ของการเผาต่อสมบัติของดินและการหมุนเวียนของสารอาหารในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง