ผลกระทบของความถี่ของการเผาต่อสมบัติของดินและการหมุนเวียนของสารอาหารในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

Publish Year National Conference 1
2014 inดร.รุ่งเรือง พูลศิริ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exนางสาวอ้อมจิตร เสนา, inดร.สาพิศ ดิลกสัมพันธ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "การร่วงหล่นและการปลดปล่อยสารอาหารของซากพืชในป่าผลัดใบภายใต้การจัดความถี่ไฟที่แตกต่างกัน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทัยธานี", การประชุมวิชาการเครือข่ายวิจัยนิเวศวิทยาป่าไม้ประเทศไทย(Thai Forest Ecological Research Network, T-FERN)“องค์ความรู้ด้านนิเวศวิทยาต่อการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Ecological Knowledge for Adaptation on Climate Change)”, 23 - 24 มกราคม 2014, จตุจักร กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย