อิทธิพลของไฟป่าต่อโครงสร้างป่าและสมดุลของคาร์บอนในป่าผลัดใบ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง